Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie          Maciej Malinowski

KONTAKT: +48 22 404 39 63
sekretariat@komornikmalinowski .pl

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałki 10-18
wtorki-piątki 8-16

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki: 15-18
czwartki: 9-12

W sprawach pilnych również w godzinach pracy kancelarii po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Przepisy prawne

art. 776 kpc

"Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności."

art. 797 kpc

"§1. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy."

"§2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego (...) może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. (…)"

art. 7971 kpc

"Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika."

art. 801 kpc

"Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień."

art. 804 kpc

"Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym."

art. 805 kpc

"§1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji."

"§2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale."

"§3.W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 §4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w §2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 §3."

art. 814 kpc

"§1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. (...)"

art. 767 kpc

"§1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. (…)"

art. 767 2 kpc

"(…) §2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności."